Privacybeleid

Algemeen beleid op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming

Versie 1 – 01/01/2021

Beterzwemmen.be respecteert uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens. In deze verklaring vindt u hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Deze privacyverklaring geeft het algemene beleid aan op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming van:

Beterzwemmen.be

Kleemstraat 98, 9041 Gent

0750.805.041

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Beterzwemmen.be verwerkt uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring gebruiken we het persoonlijk voornaamwoord “we” om te verwijzen naar Beterzwemmen.be. Beterzwemmen.be is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die in deze verklaring worden omschreven en toegelicht. We verwerken alleen persoonsgegevens en we laten alleen persoonsgegevens verwerken als dat noodzakelijk is om de taken die ons zijn toebedeeld, te kunnen verrichten. We verwerken de gegevens altijd in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

Als u algemene vragen hebt over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (FG) van Beterzwemmen.be door te mailen naar Katrijn Lecoutere via beterzwemmen@gmail.com. U kunt ook terecht bij de FG met opmerkingen en suggesties en om uw rechten uit te oefenen.

Wanneer verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens als u een van onze diensten aanvraagt of contact met ons opneemt in het kader van de diensten die we verlenen. We kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken als u een algemene vraag aan ons stelt.

Welke gegevens verwerken we over u?

We verwerken uw persoonsgegevens. Dat zijn de gegevens die u identificeren of die een band leggen met u als natuurlijke persoon:

Voor- en achternaam

Telefoonnummer

Adresgegevens

E-mailadres

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een contactformulier op deze website in te vullen, in correspondentie of telefonisch of bij het opnemen van videobeelden tijdens het zwemmen.

Waarvoor verwerken we uw persoonsgegevens?

Beterzwemmen.be verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u die zelf aan ons verstrekt.

Beterzwemmen.be verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van uw betaling;

Het verzenden van de nieuwsbrief;

U bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening  te kunnen waarmaken (bv om afspraken vast te leggen);

Het afleveren van goederen en diensten bij u.

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Volgens de algemene regel mogen we uw persoonsgegevens alleen bewaren tijdens de periode waarin ze noodzakelijk zijn om bepaalde diensten te verlenen. We bewaren uw gegevens dus zolang u gebruikmaakt van onze diensten. Daarna bewaren we uw gegevens nog gedurende de termijn waarin we ons moeten kunnen verantwoorden voor de verleende diensten. 

Bij de bewaring wordt een onderscheid gemaakt tussen de periode waarin uw dossier actief is en de periode waarin het passief wordt. Uw dossier is actief zolang u van de verleende dienst gebruikmaakt.

Delen we uw persoonsgegevens mee aan anderen?

Beterzwemmen.be deelt geen persoonsgegevens met derden tenzij u dit toestaat. Ze verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Beterzwemmen.be neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via beterzwemmen@gmail.com.

Wat zijn uw rechten?

Als we uw persoonsgegevens verwerken in het kader van het algemeen belang, kunt u zich op elk moment verzetten tegen de verwerking van uw gegevens. We wegen dan af of uw individuele belangen zwaarder doorwegen dan het algemeen belang dat we nastreven met de verwerking. Als we uw gegevens niet langer mogen of kunnen verwerken, is het ook niet mogelijk om u de dienst of het voordeel waar u aanspraak op maakt, te verlenen.

U kunt de gegevens die we over u verwerken, altijd inkijken en, indien nodig, laten verbeteren. U kunt daarvoor contact opnemen met beterzwemmen@gmail.com. We vragen dan een bewijs van uw identiteit zodat uw gegevens niet worden meegedeeld aan iemand die er geen recht op heeft.

U kunt ook terecht bij die dienst als u vindt dat uw gegevens niet langer relevant zijn en dus verwijderd moeten worden.

Ook indien u het niet eens bent met de manier waarop we uw gegevens verwerken, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. Daarnaast kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Algemene informatie

We hebben het recht om het beleid te wijzigen en aan te passen. U wordt dan ook aangeraden om regelmatig deze privacyverklaring opnieuw door te nemen.