Algemene voorwaarden

Artikel 1: Over deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door beterzwemmen.be. Beterzwemmen.be is slechts gebonden door uitvoering na uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding door Beterzwemmen.be van een bestelling/dienst van de klant. Deze algemene voorwaarden (de ‘Algemene Voorwaarden’) zijn zowel van toepassing op de leveringen van diensten als op de verkoop van goederen door beterzwemmen.be. De Algemene Voorwaarden worden door het invullen van de contactformulier of het geven van een opdracht (bv het vastleggen van een afspraak), als door de klant aanvaard beschouwd. De Algemene Voorwaarden en elke specifieke overeenkomst maken de volledige en enige overeenkomst uit tussen de partijen en vervangen alle voorgaande mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, voorstellen, beloftes, afspraken of mededelingen met betrekking tot het voorwerp van de specifieke overeenkomst. Afwijkende voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing en niet tegenstelbaar aan beterzwemmen.be.


Artikel 2: Prijzen

Tarieven door beterzwemmen.be meegedeeld met het oog op dienstverlening zijn vastgelegd in functie van prestaties tijdens normale werkuren. Normale werkuren worden op deze website weergegeven.


Artikel 3: Aansprakelijkheid

Wij zijn aansprakelijk voor de goede uitvoering van de zwemlessen. De zwemlessen die doorgaan in de sportstudio van Move2 dienen altijd te gebeuren onder toezicht van de bevoegde lesgever die tevens het diploma van Hoger Redder bezit. Onder geen beding is zwemmen toegestaan wanneer deze lesgever niet aanwezig is in het zwembad.

In geen geval is beterzwemmen.be aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals lichamelijke schade onderweg van en naar de sportstudio, valpartijen of gezondheidsproblemen opgelopen tijdens of na de diensten van beterzwemmen.be. ​


Artikel 4: gezondheid en veiligheid

De klant verklaart op het ogenblik van het inboeken van de dienst dat er geen gezondheidsrisico’s te melden zijn en dat hij/zij medisch, fysiek en psychisch in staat is om de gekozen dienst te laten plaatsvinden. Bij de minste twijfel dient de klant op voorhand zelf contact te nemen met zijn huisarts en zelf de nodige inlichtingen in te winnen over de gezondheidsformaliteiten op de gekozen dienst.

Gezien het sportieve karakter van de diensten, kunnen klanten met gezondheidsproblemen, gevraagd worden een medisch attest voor te leggen dat zij geschikt zijn om deel te nemen aan de geplande activiteiten. Dit wordt bij voorkeur besproken met de zweminstructeur van beterzwemmen.be.

De klant verklaart eveneens niet in medische en/of paramedische behandeling te zijn, noch geneesmiddelen in te nemen, die in een of andere mate de uitvoering en/of deelname aan de dienst zouden verzwaren voor hem/haar, en verbindt zich ertoe elke wijziging in die toestand voor de afspraak te melden aan beterzwemmen.be. Alle schade, ook aan derden, die voortvloeit uit verkeerde inlichtingen dienaangaande vallen volledig ten laste van de klant.

Specifieke aandachtspunten zoals bijvoorbeeld hartziekten, suikerziekte, astma, etc moeten bij het inboeken van onze diensten aan beterzwemmen.be gemeld worden.


Artikel 5: Verwerking van persoonsgegevens

Meer info met betrekking tot het privacybeleid vindt u hier: http://beterzwemmen.be/privacy/.


Artikel 6: Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de producten en/of diensten als mede de, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen beterzwemmen.be en de klant, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij beterzwemmen.be of diens leveranciers. De levering van producten en/of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom. De klant verkrijgt slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de producten en resultaten van de diensten voor de overeengekomen doelstellingen. De klant zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de algemene voorwaarden of anderszins aan de klant opgelegd. De klant zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van beterzwemmen.be de producten en resultaten van de diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen. De klant zal aanduidingen van beterzwemmen.be of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen. beterzwemmen.be staat ervoor in dat zij gerechtigd is het genoemde gebruiksrecht aan de klant te verstrekken en vrijwaart de klant tegen eventuele aanspraken van derden terzake. Deze bepaling is niet van toepassing indien en voor zover de producten en/of resultaten van de diensten zijn gewijzigd en/of indien deze zijn geleverd in samenhang met goederen van derden, tenzij de klant in het laatstgenoemde geval aantoont dat de aanspraken van derden uitsluitend betrekking hebben op de door beterzwemmen.be geleverde producten en/of resultaten van de diensten.

Artikel 7: Toepasselijk recht en exclusieve bevoegdheid

Op alle overeenkomsten gesloten met beterzwemmen.be is het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil dat in verband staat met de overeenkomsten gesloten met beterzwemmen.be zal exclusief worden behandeld door de rechtbanken te Gent.

Onze gegevens

Beterzwemmen.be
Katrijn Lecoutere
Kleemstraat 98
9041 Gent
0750.805.041